• (028) 6285 6440
  • contact@ctsvietnam.vn
Kỹ Năng Thuyết Trình Trong Kinh Doanh