• (028) 6285 6440
  • contact@ctsvietnam.vn
kỹ năng thực hiện phân tích nhu cầu đào tạo (TNA)